Kršitve pravic pri povračilih potnih stroškov – poziv

Policijski sindikat Slovenije je na Ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa in na generalnega direktorja policije g. dr. Antona Olaja v zvezi kršitev pravic pri povračilu potnih stroškov naslovil spodnji poziv.

Kršitve pravic pri povračilih potnih stroškov – poziv

Na Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS) se je obrnilo več članov, katerim je bilo povračilo potnih stroškov obračunano v nasprotju z določbami 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND; Uradni list RS. št. 88/21) . 

Po pregledu prejete dokumentacije v PSS ugotavljamo, da je bilo javnim uslužbencem, ki so upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine, v  primerih, ko so bili del meseca z dela odsotni, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela izplačano v sorazmernem delu od pavšala, ne pa v obliki kilometrine za tiste dni, ko so bili dejansko prisotni na delu.  

Takšno ravnanje predstavlja kršitev kolektivne pogodbe, obenem pa je delodajalčevo ravnanje tudi v nasprotju z dokumentom MJU, ki v 8. točki dopisa št . 0100-299/2021/8 z dne 30.6.2021, navaja: 

»Če je javni uslužbenec na mesečni ravni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine (ker ta znaša več kot 30 eur), potem v primeru, ko ni prisoten na delu celoten mesec, prejme povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine le za tiste dni, ko je prisoten na delu (če je prisoten na delu 8 dni prejme povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine za teh 8 dni). 

Če je bilo na mesečni ravni ugotovljeno, da je za javnega uslužbenca ugodnejše povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 30 eur, potem mu v primeru, ko ni prisoten na delu celoten mesec, pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na število prihodov na delo in z dela.« 

Za lažje razumevanje vam navajamo primer

Razdalja od doma do delovnega mesta javnega uslužbenca znaša 6,8 km. Ob polni delovni obvezi (21 delovnih dni) je ob trenutnih cenah goriva upravičen do 34,20 € povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine. 

Javni uslužbenec je bil v preteklem mesecu 6 dni odsoten z dela. Upoštevaje KPND in dokument MJU, bi moral biti upravičen do 24,42 € povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ((34,20 / 21 dni) x 15 dni). Javnemu uslužbencu pa je bilo izplačano 21,42 €, saj se je za izračun sorazmernega deleža uporabil znesek pavšala v višini 30 €, kljub temu, da mu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine. 

O podobnih oškodovanjih zaposlenih smo seznanjeni s strani več članov. Zato vas pozivamo, da predmetne kršitve nemudoma odpravite, oškodovanim javnim uslužbencem poračunate razliko v povračilih v višini dejanskega oškodovanja, obračunate tudi zakonite zamudne obresti ter nas o izvedenih ukrepih povratno pisno obvestite.