Oviranje sindikalne dejavnosti s strani Uprave uniformirane policije – kazenska ovadba

Kot smo vas že obveščali, je PSS deležen vrste protipravnih aktivnosti delodajalca z namenom, da se onemogoči delavcem svobodno združevanje in izvajanje sindikalne dejavnosti, ter da se ovira uresničevanje sindikalnih pravic ali celo prevzame sindikat. Znano vam je, da je generalni direktor policije izdal usmeritve oziroma navodila, ki so po stališču sindikata in vseh pooblaščenih odvetnikov protipravna in vodijo v izvršitev kaznivih dejanj, in s katerimi si enostransko in zavestno napačno razlaga že 9-letno ustaljeno in enako izvajanje določb Kolektivne pogodbe za policiste.

Oviranje sindikalne dejavnosti s strani Uprave uniformirane policije – kazenska ovadba

V zvezi tega je pooblaščena odvetniška pisarna dne 30. 12. 2021 določene vodje policijskih enot že obvestila oziroma opozorila[1], da se naj vzdržijo protipravnih ravnanj in enostranskih posegov v sindikalno dejavnost, ker je tako že izhajalo iz določenih ravnanj in prej navedenih navodil generalnega direktorja policije.  

Ker direktor Uprave uniformirane policije GPU in njegov pomočnik nista delovala v skladu s 94. členom Zakona o javnih uslužbencih in nista odklonila izvršitev odredbe oziroma navodila, ki bi pomenila protipravno ravnanje oziroma nista odklonila izvršitev odredbe oziroma navodila, ki bi pomenila kaznivo dejanje, sta v času, ko je bilo sindikalnemu zaupniku odrejeno sindikalno delo, slednjemu  le-to prepovedala na način, da sta mu odredila delo na sedežu delodajalca in mu določila delovni čas v istem času, ko bi moral opravljati sindikalno delo. Po mnenju PSS sta ga s tem zavestno, namerno in protipravno spravila v negotov in podrejen položaj, ter ovirala sindikalno delovanje organa PSS. Pri tem sta kršila več predpisov in splošnih aktov, med drugim tudi vrsto mednarodnih zavezujočih aktov. 

Zaradi navedenega smo danes, 5. 1. 2022 pooblastili odvetniško pisarno LMR, da zoper oba poda kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja - kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic po 200. členu KZ-1 in drugih kaznivih dejanj. Zoper navedena bomo podali tudi odškodninski zahtevek, saj PSS ne more več neovirano izvajati sindikalne dejavnosti v skladu s svojimi internimi akti, do katerih ima pravico po 76. členu Ustave Republike Slovenije, ker mu to delodajalec oziroma vodje, ki izvajajo pooblastila delodajalca protipravno in zavestno onemogočajo. 

Ko smo vas že obveščali so vsa dosedanja sindikalna obvestila (in tudi bodoča) dostopna na spletni strani PSS na povezavi https://pss-slo.si/str/novice .

[1] Opozorilo o protipravnem in nezakonitem ravnanju zaradi onemogočanja sindikalnega dela – Policijski sindikat Slovenije OP LMR vodjem policijskih enot z dne 30.12.2021