Sklep Vlade Republike Slovenije - Reorganizacija kadrovskih, finančno-računovodskih in logistično-podpornih virov

Iz sklepa Vlade RS, ki se nanaša na uvedbo reorganizacije v MNZ in Policiji na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih, logistično-podpornih virov za policijo, strokovnih nalog ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva policije in posamičnih strokovnih nalog na področju drugih splošnih zadev policije izhaja, da je namen navedene reorganizacije preveriti rezultate reorganizacije iz leta 2010 in v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ali nezadostne optimizacije poslovnih procesov formalno (organizacijsko) reorganizirati enote ministrstva in Policije, ki opravljajo naloge, navedene v 3. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Sklep Vlade Republike Slovenije - Reorganizacija kadrovskih, finančno-računovodskih in logistično-podpornih virov

Zaenkrat Policijski sindikat Slovenije o tovrstnih načrtih ni bil obveščen, pa bi po našem mnenju morali biti. V PSS imamo jasno stališče, da je bila reorganizacija leta 2010 velika napaka predvsem v tem, da se je iz Policije izločila kadrovska služba, logistika in ostale podporne službe. Verjamemo, da bo tudi Vlada RS v tem postopku ugotovila enako, saj bi drugačna ugotovitev lahko hudo ogrozila delovanje Policije, kar pa bi lahko vplivalo tudi na pravice zaposlenih.  V primeru, da bodo z reorganizacijo ogrožene pravice naših članov zato ni izključen najhujši ukrep sindikata, ne oziraje se na to, da trenutno Slovenija predseduje EU, saj so policisti in zaposleni v  podpornih službah policije zelo obremenjeni in medsebojno zelo povezani.

Na MNZ smo poslali zahtevo za pridobitev celotnega gradiva, na podlagi katerega je Vlada RS sprejela navedeni sklep. Po pridobitvi gradiva bomo načrtovali ustrezne ukrepe, v kolikor bodo potrebni in članom nudili vso potrebno pomoč.