Usoda Dogovora med sindikati javnega sektorja in Vlado RS

V zadnjih dneh smo se zaposleni v Policiji, MNZ in IRSNZ seznanili z nekaterimi licemerskimi in zavajajočimi obvestili posameznikov, skupin oziroma organizacij, ki jih ni moč spregledati, saj med zaposlene in širšo javnost širijo neresnične informacije o »krivdi« sindikalnih central in »večjih« sindikatov za neuveljavitev Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (v nadaljevanju: Dogovor), ki je bil sicer že 17. 5. 2021 usklajen med pogajalsko skupino Vlade RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, pogajalski proces pa s tem zaključen.

Usoda Dogovora med sindikati javnega sektorja in Vlado RS

V Policijskem sindikatu Slovenije razumemo jezo, ki je posledica očitne nemoči avtorjev takšnih obvestil, ker niso resen partner na centralnih pogajanjih in zato tudi nimajo resnega  vpliva na uresničevanje interesov in pravic zaposlenih. Potrebno je poudariti, da je Policijski sindikat Slovenije, potem, ko je vladna stran že upoštevala večino zahtev Policijskega sindikata Slovenije, že 13. 5. 2021 sprejel odločitev o pristopu k podpisu Dogovora. Enako je storilo preostalih sedem sindikatov, ki so združeni v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS). 

O skupnem pristopu k podpisu Dogovora vseh sindikatov združenih v KSJS, ki glede na   reprezentativnost posameznih sindikatov v celoti zadostuje za uveljavitev Dogovora, je bila vladna stran pravočasno in pisno obveščena že dne 18. 5. 2021. 

Žal pa Vlada RS do danes še vedno ni sprejela odločitve ali je predmetni Dogovor za člane Vlade RS sprejemljiv ali ne. Potrebno je opozoriti na to, da so pogajanja z vladno pogajalsko skupino, ki jo je vodil minister Boštjan Koritnik potekala intenzivno, zato tudi nas preseneča »molk« Vlade RS o usodi Dogovora. Še posebno, ker ga je potrdila vladna pogajalska skupina v imenu Vlade RS.   

Vsem, ki v vmesnem času med zaposlene širijo neresnice in vnašajo nemir ter se obnašajo nezrelo z namenom škodovanja, sporočamo, da v socialnem dialogu in zastopanju pravic zaposlenih nasprotniki nismo sindikati, temveč oblast - Vlada RS in vladne službe. Zato pričakujemo, da s ciljem izboljšanja statusa zaposlenih in v okviru sindikalnih pristojnosti, svoje aktivnosti usmerijo v pravi cilj, ne pa v preusmerjanje pozornosti z lažnim ustvarjanjem »krivcev«, zaradi opravičevanja lastnih odločitev ali celo z namenom opravičevanja odločitev Vlade RS. 

Glede na vse navedeno sporočamo, da bomo v primeru nastale škode zaradi zlonamernih in neresničnih posrednih ali neposrednih obtožb, svojo čast in dobro ime zavarovali tudi z uporabo  pravnih sredstev. 

Pravna sredstva pa bomo uporabili tudi za zavarovanje pravic zaposlenih, če bi zaposlenim protipravne škodljive posledice nastale kot posledica uveljavitve enostranskih aktov Vlade RS. Nenazadnje je Policijski sindikat Slovenije takšna sredstva, izključno in samo zaradi zavarovanja interesov in pravic zaposlenih, uporabil  že zaradi Aneksa h KPND iz leta 2012, ki ga ni podpisal in s katerim se je drastično poseglo v pravice zaposlenih.