POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE IZBORIL NAPREDOVANJA V PLAČNE RAZREDE ŽE LETOS - OBVESTILO

Vse NOE v Policiji so prejele obvestilo MNZ št. 1002-171/2021/1929 (1502-26), ki se nanaša na izvrševanje sprememb na področju napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede. Uredbo o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21), je Vlada RS sprejela na 87. redni seji, dne 22.7.2021, izrecno na podlagi Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Policijskim sindikatom Slovenije (PSS) in Vlado RS (Uradni list RS, št. 74/21).

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE IZBORIL NAPREDOVANJA V PLAČNE RAZREDE ŽE LETOS - OBVESTILO

Gre torej za uveljavitev dogovorjenega obsega pravic, ki so bile s Sporazumom določene le za plačno podskupino C3 (policisti), nato pa (s predhodnim soglasjem PSS) razširjene na vse javne uslužbence (torej tudi na C2 in C6 v MNZ in IRSNZ in ostala ministrstva). S tem se je anomalija na področju napredovanj v plačne razrede poenotila za vse javne uslužbence, o čemer smo vas obveščali z našim obvestilom »Napredovanja v plačne razrede že letos«, dne 23. 7. 2021.  

S tem se uresničujejo zaveze do zaposlenih v Policiji in MNZ, dosežene z delom in vztrajnostjo PSS, ki se aktivno bori za izboljšanje finančno materialnega položaja in za zaščito pridobljenih pravic zaposlenih. V Policijskem sindikatu Slovenije zato sledimo pregovoru: »Dejanja so glasnejša od besed!« 

Kaj bo zaradi dosežka PSS na področju napredovanj v plačne razrede drugače?

Rok za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje, ki je bil do spremembe določen 15. marca, se prestavi na 15. november. To pomeni, da bodo lahko v letu 2021 v višji plačni razred napredovali vsi javni uslužbenci, ki sicer pogoja napredovalnega obdobja (3 leta od zadnjega napredovanja ali prve zaposlitve) do vključno 1. aprila 2021 niso izpolnili. Po novi ureditvi, na podlagi katere se bo preverjanje izpolnjevanja pogojev izvedlo najkasneje do 15. novembra, pa bodo lahko napredovali vsi javni uslužbenci, ki bodo izpolnjevali pogoje vključno do 1. decembra v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje (ustrezne delovne ocene in najmanj 3 leta od zadnjega napredovanja, kamor sodi tudi premestitev na delovno mesto v višji tarifni razred).[1] 

Sam rok za izvedbo postopka ocenjevanja delovne uspešnosti javnega uslužbenca ostaja enak, kot ga določa veljavna uredba, in sicer se javne uslužbence oceni vsako leto najkasneje do 15. marca. Pri tem se upošteva, da so bili javni uslužbenci z oceno delovne uspešnosti za leto 2020 v skladu z veljavno uredbo že seznanjeni, zato se te veljavne ocene delovne uspešnosti upošteva in se jih ne spreminja  - torej javnih uslužbencev se ne ocenjuje ponovno. 

Upoštevaje, da so bili postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v letu 2021 že izvedeni, se v položaj javnih uslužbencev, ki so napredovali v višji plačni razred s 1. aprilom 2021 na podlagi nove Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ne posega. Ponovno pa se preveri pogoje za napredovanje za vse tiste, ki bodo pogoje izpolnili do 1. decembra že v letošnjem letu (2021). To pa za policiste, ki so bili v letu 2018 premeščeni na delovna mesta iz V. tarifnega razreda v VI. tarifni razred (30. 6. 2018) zaradi prevedbe delovnih mest policist na delovna mesta višji policist, kot tudi za vse ostale javne uslužbence, pomeni, da bodo lahko vsi,  ki so bili po 1. aprilu premeščeni na delovna mesta v višji tarifni razred in bodo izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred, v letošnjem letu napredovali. 

Ob vsem tem nas veseli dejstvo, da so naš uspeh pripoznali tudi sorodni reprezentativni sindikati, ki uspeh PSS jemljejo kot svojega in to kljub temu, da so stavko označevali kot s stavko »na papirju«, javno kritizirali sklenjen Sporazum, ipd.. Predmetna pravica je bila izborjena izključno s stavko policistov, ki smo jo v PSS, z bojem »proti vsem«, vodili sami. Pa vendar je vse to drugotnega pomena – pomembno je, da je z rezultatom našega boja doseženo širše zadovoljstvo pri zaposlenih.  Takšne rezultate pa lahko v PSS dosegamo samo z aktivnim vključevanjem zaposlenih v sindikat, saj je le članstvo tisto, ki nas krepi pri uveljavljanju skupnih interesov in pravic.    

Kot ste seznanjeni, pa smo prav v teh dneh priča spremenjenim okoliščinam in drugačnemu boju za pravice, zaradi oblastnih posegov v ustavno zagotovljene temeljne človekove pravice. Zato na tem mestu vse zaposlene pozivamo na medsebojno strpnost, razumevanje in podporo, ne glede na morebitne različne poglede ob ukrepih za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Zavedati se je treba, da je danes pred nami en poseg, že jutri bo lahko drugi – novi. Zato je ključno enotno zastopanje stališča, da je te ukrepe potrebno zastaviti v okvirih dopustnosti, upoštevaje človekovo dostojanstvo in osebno integriteto. Kot kaže, namreč niti te pravice niso več samoumevne.

[1] Za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje pričelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, se postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačne razrede izvedejo ponovno, in sicer tako, da se upošteva nova ureditev, na podlagi katere se pogoj izpolnjevanja napredovalnega obdobja ponovno preverja glede na nov rok določen za postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev (do 15. novembra) ter glede na nov datum napredovanja (1. december v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.