Podpis Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov

Obveščamo vas, da je Policijski sindikat Slovenije, danes, 28. 5. 2021, pristopil k podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (v nadaljevanju: Dogovor), ki ga je Vlada RS potrdila na včerajšnji seji.

Podpis Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov
foto: PSS - Klemen Udovč
Podpis Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov
Podpis Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov
Podpis Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov

Dogovor je v imenu Policijskega sindikata Slovenije podpisal predsednik, g. Rok Cvetko, v imenu Vlade RS pa minister za javno upravo, g. Boštjan Koritnik. 

Kot smo vas že obveščali, je bil za uveljavitev dogovorjenih sprememb nujen prav pristop Policijskega sindikata Slovenije, saj ima poleg Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) edini reprezentativnost za dejavnost državne uprave. 

Da bi dogovorjene pravice iz Dogovora tudi dejansko zaživele, je potreben še pristop k podpisu aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND), ki je predviden v torek, 1. junija in v sredo, 2. junija 2021. Predmetni aneks je bil sindikatom posredovan šele včeraj popoldan, zato je potrebno pred podpisom predlog aneksa natančno preučiti in oceniti ali ustrezno povzema vsebino Dogovora. V primeru ugotovljenih odstopanj, bomo v Policijskem sindikatu Slovenije, še pred podpisom slednjega, zahtevali ustrezne popravke.  Usoda novega aneksa h KPND oziroma uveljavitev dogovorjenih pravic zato v tem trenutku še ni znana. 

Kljub temu pa ni mogoče spregledati dejstva, da večina sindikatov javnega sektorja današnji pristop k podpisu Dogovora zavrnila, saj podpis slednjega pogojuje z istočasnim podpisom aneksa h KPND, ki je bil sindikatom posredovan šele včeraj. Zato bo usoda dogovorjenih pravic znana predvidoma šele v naslednjem tednu. V Policijskem sindikatu Slovenije smo se, ne glede na navedeno, za podpis odločili po prejetih pisnih zagotovilih vladnih pogajalcev, da je ne glede na predhodni podpis Dogovora, aneks na podlagi pripomb sindikatov, še pred podpisom, mogoče spremeniti, če bodo predlagane spremembe skladne z Dogovorom. 

V Policijskem sindikatu Slovenije sicer predmetni Dogovor ocenjujemo kot začetek delne ali celovite odprave nekaterih (še) veljavnih varčevalnih ukrepov, ki so bili v škodo javnim uslužbencem uveljavljeni z Aneksom h KPND v letu 2012, ki ga Policijski sindikat Slovenije ni podpisal! 

Danes podpisani Dogovor določa vsebine, ki jih je potrebno še urediti z aneksom h KPND ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev in jih povzemamo v nadaljevanju: 

 1. Regres za prehrano

Regres za prehrano med delom se zvišuje na 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom (trenutno 3,99 evra). 

 1. Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji

Znesek za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur se zviša na 21,39 evra (trenutno 16 evrov),

Znesek za dnevnico za službeno potovanje v trajanju nad 8 do vključno 12 ur se določi v višini 10,68 evra (trenutno je ni),

Znesek za dnevnico za službeno potovanje v trajanju 6 do 8 ur se določi v višini 5,16 evra (trenutno je ni). 

 1. Solidarnostna pomoč

Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za člane reprezentativnega sindikata, podpisnike aneksa h KPND ter ureditev, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače, razen v primeru članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, za katere se določi, da osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov minimalne plače (trenutno 130 odstotkov). To pomeni, da bo bodo do višje solidarnostne pomoči, pod pogoji iz KPND, upravičeni javni uslužbenci, ki so uvrščeni do vključno 31 plačilnega razreda. 

 1. Terenski dodatek

Višina terenskega dodatka znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur. Določba glede na trenutno veljavno ureditev sicer ostaja nespremenjena, vendar se zaradi višjih dnevnic izplača višji dodatek (trenutno 3,36 evra; po novem 4,49 evra). 

 1. Jubilejna nagrada

Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe. Ostale določbe ostajajo nespremenjene. 

 1. Usklajevanje zneskov

Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, uskladitev pa se izvede januarja. 

 1. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene se zviša na 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer (trenutno 18 odstotkov), pri čemer se glede višine cene bencina se upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h KPND (Uradni list RS, št. 160/20). 

 1. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov (trenutno 8 odstotkov), pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h KPND (Uradni list RS, št. 160/20), vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov, pri čemer se povračilo stroškov v višini 30 evrov izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo. 

Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice. 

Na zahtevo Policijskega sindikata Slovenije se z Aneksom h KPND uredi tudi »varna pot« in sicer na način, da se pri ugotavljanju razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta in obračunu kilometrine upošteva najkrajša varna pot. Na predlog Policijskega sindikata Slovenije se razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«. 

 1. Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse

Določijo se nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse s v višini: za študente v višini 172 evrov mesečno in za dijake v višini 86 evrov mesečno. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. 

 1. Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih

Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC (MNZ z organoma v sestavi), zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu

 1. Regres za letni dopust v letu 2021

Za leto 2021 se določi regres za letni dopust v višini 1.050 evrov (trenutno 1.024,24 evra). Regres za letni dopust za leto 2021 se javnim uslužbencem izplača 4. junija 2021. 

 1. Aneks h KPND iz 1. do 9. točke tega dogovora se uveljavi tako, da se bodo določbe prvič uporabile za obračun stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov za mesec junij 2021, 10. točka tega dogovora pa prvič pri izplačilu plače za mesec maj 2021. 
 1. Usklajevanje vrednosti plačnih razredov

V roku enega meseca od podpisa tega dogovora se nadaljujejo usklajevanja o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice. 

 1. Neusklajene zadeve

Pogajanja o neusklajenih zadevah iz naslova odprave varčevalnih ukrepov se nadaljujejo na osnovi novih predlogov pogajalskih strani. 

Na zahtevo Policijskega sindikata Slovenije je Vlada RS iz Dogovora umaknila vse določbe, ki so na kakršen koli način povzemale aneks h KPND iz leta 2012, s katerim so se uveljavili varčevalni ukrepi. Če bi prvotne določbe s povzemanjem spornega aneksa v Dogovoru ostale, bi to avtomatično pomenilo, da pristajamo na vse takrat uveljavljene in še veljavne varčevalne ukrepe.

V Policijskem sindikatu Slovenije ocenjujemo, da je v trenutnih razmerah predmetni Dogovor dober kompromis, ki je bil dosežen tudi zaradi dejstva, da je Policijski sindikat Slovenije prepoznan kot resen socialni partner na centralnih pogajanjih, kar izhaja tudi iz upoštevanja večine zahtev, ki smo jih podali v pogajalskem procesu.   

O nadaljnjih aktivnostih vezanih na sklenitev oz. uveljavitev aneksa h KPND vas bomo obveščali.