Protest in poziv v zvezi z reorganizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji – odgovor

Policijski sindikat Slovenije je v zvezi odgovora na naš protest in poziv v zvezi z reorganizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji na ministra za notranje zadeve, g. Aleša Hojsa naslovil odgovor.

Protest in poziv v zvezi z reorganizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji – odgovor

Obveščamo vas, da smo preučili vaš odgovor na naš protest, naslovljen na Vlado RS z dne  20. 8. 2021, ki se nanaša na reorganizacijo v Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) in Policiji in poziv, da se nezakonito sprejet sklep, številka 20000-4/2021/2 z dne 3. 8. 2021, umakne. 

Strinjamo se, da je postopek reorganizacije določen v 156. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU), na katerega smo se v našem pozivu tudi sklicevali. V izogib ponovnemu nerazumevanju ali namernemu izogibanju dejstev citiramo peti odstavek tega člena: »Reorganizaciji mora biti priložena obrazložitev, ki vsebuje cilje reorganizacije, razloge za izvedbo reorganizacije, analizo delovnih opravil in delovnih postopkov ter število in strukturo delovnih mest in število javnih uslužbencev.« 

Navedeno pomeni, da morajo biti za odločanje Vlade RS o izvedbi reorganizacije (na podlagi četrtega odstavka tega člena) kumulativno izpolnjeni vsi elementi, ki so navedeni v petem odstavku tega člena. Zato bi morala biti v gradivu za zakonit sprejem sklepa priložena tudi »analiza delovnih opravil in delovnih postopkov«, ki pa je predlagatelj MNZ v vladno gradivo za odločanje o reorganizaciji ni predložil. Popolnoma se strinjamo z vašo navedbo, da »mora predstojnik z obrazloženo reorganizacijo seznaniti reprezentativne sindikate v organu, ki lahko dajo k analizi delovnih opravil in delovnih postopkov mnenje.« Dejstvo je, da je Policija oz. MNZ ta korak preskočil, ko je bil podan predlog sklepa o izvedbi reorganizacije Vladi RS s pomanjkljivim gradivom. Vlada RS namreč ni sprejela sklepa, da se preuči možnost uvedbe reorganizacije v Policiji in MNZ, temveč da se reorganizacija uvede. 

Prav tako je treba izpostaviti, da je delodajalec v vladnem gradivu navedel »Javne uslužbence se premešča na ustrezna delovna mesta v novi organizacijski strukturi«, »Premestitve se izvede po postopku, določenem v 158. členu« ZJU in »Če premestitev vseh javnih uslužbencev ni možna, se presežne javne uslužbence uvrsti na interni trg dela. Javnim uslužbencem, ki jih ni možno premestiti v okviru internega trga dela se lahko v skladu s 156. členom ZJU iz poslovnih razlogov redno odpove pogodbo o zaposlitvi.«, zato odločno zavračamo trditev, da iz vladnega gradiva ne izhaja, da je predvideno kakršnokoli odpuščanje. Iz navedenega nedvomno izhaja, da bi morala analiza, ki se glede na podan odgovor izdeluje šele zdaj, vsebovati tudi načrt premeščanja javnih uslužbencev, možnosti premeščanja znotraj internega trga in program razreševanja presežnih delavcev, če bi reorganizacija takšne presežne delavce tudi izkazala. Delodajalec oz. njegove strokovne službe bi ob ustreznem poznavanju veljavne delovnopravne zakonodaje morale vedeti, da ob reorganizaciji v državnih organih lahko pride tudi do rednih odpovedi iz poslovnih razlogov in je treba v primeru, da se predvidi tudi večje število odpuščanja, pripraviti tudi program razreševanja presežnih delavcev. Iz pomanjkljivega vladnega gradiva ni mogoče razbrati dejanskih presežkov uslužbencev, saj mu ni priložena potrebna analiza, navedene pa so rešitve, kako bo delodajalec ravnal v primeru, da se ti ugotovijo. Čeprav v odgovoru navajate, da odpuščanja, vsaj v večjem obsegu, ne pričakujete, nas glede na način, kako ste se lotili reorganizacije v Policiji in MNZ resno skrbijo »dobri« nameni oblasti. 

Vztrajamo pri našem mnenju, da je »bila Vlada RS z odločanjem o reorganizaciji preuranjena, saj ni sprejela odločitve na podlagi argumentiranega strokovnega gradiva...«. Zaradi navedenih pomanjkljivosti vztrajamo, da vaše aktivnosti niso bile izvedene skladno z zakonodajo in zato sklep Vlade RS, številka 20000-4/2021/2 z dne 3. 8. 2021, ostaja sporen. 

Nazadnje pa Policijski sindikat Slovenije odločno zavrača vaše očitke, da napačno interpretiramo veljavno delovnopravno zakonodajo, da napačno povzemamo vsebino vladnega gradiva in da s tem kršimo določbe Kolektivne pogodbe za policiste, ker naj bi po nepotrebnem vnesli nemir med zaposlene, kar bi lahko imelo za posledico tudi zmanjšanje delovne učinkovitosti delodajalca in slabe medsebojne odnose. V Policijskem sindikatu Slovenije smo prav nasprotnega mnenja. Prav tako ponavljamo, da smo se s sklepom Vlade RS seznanili iz poročanja medijev in nas o uvedbi reorganizacije niste predhodno ustrezno seznanili. Na enak način so se sklepom Vlade RS seznanili tudi vsi uslužbenci Policije in MNZ, ki so zato tudi pričakovano negativno odreagirali na vašo odločitev. Menimo, da so vaša samozadostna ravnanja izjemno škodljiva za zaposlene v Policiji in MNZ, saj tudi v tem primeru kažejo na interesno odločanje, ki nima nobene povezave s strokovnostjo, z večjo učinkovitostjo organa in cilji reorganizacije. Vlada RS je sprejela sklep brez potrebnega temelja, ki ga boste najverjetneje šele naknadno upravičili z izdelavo analize, ki pa bo zgolj sledila sprejetemu sklepu. Ker izvedba reorganizacije vpliva na delovnopravni položaj našega članstva, imamo popolnoma upravičen interes, da opozarjamo na nepravilnosti in varujemo pravice iz delovnega razmerja, saj je to tudi temeljno poslanstvo sindikata. Policijski sindikat Slovenije se je zato odzval skladno z utemeljenimi pričakovanji članstva in se bo tako odzival  tudi v prihodnje, ne glede na kakršnekoli oblike pritiskov na sindikat.  

Datoteke