Izdaja sklepov v zvezi s povračili, določenimi v Aneksu h KPND (Uradni list 88/2021) – obvestilo

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo se seznanili s sklepi Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), ki so bili izdani javnim uslužbencem v MNZ z organoma v sestavi. Kot izhaja iz predmetnih sklepov, ti vsebujejo določila, ki se nanašajo na izplačilo plače (določa se izplačilo plače do 15. v mesecu za pretekli mesec), nadalje na upravičenost do povračila regresa za prehrano med delom ter na povračilo potnih stroškov.

Izdaja sklepov v zvezi s povračili, določenimi v Aneksu h KPND (Uradni list 88/2021) – obvestilo

Po pregledu ugotavljamo, da predmetni sklepi na področju povračila potnih stroškov neupravičeno širijo obveznosti na strani javnih uslužbencev, in sicer  z navedbo, da so javni uslužbenci dolžni vsako spremembo podatkov iz izjave v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca. 

Predmetne navedbe delodajalca so v nasprotju z določbo 7. člena Aneksa h KPND (Uradni list RS, št. 88/21), ki določa, spremembo katerih podatkov je javni uslužbenec dolžan sporočiti delodajalcu. Ta določa, da je potrebno pristojni službi delodajalca v osmih dneh sporočiti le vsako spremembo podatkov iz 1., 2., 3. in 7. točke prvega odstavka istega člena (naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kraj/i (naslov/i), od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in uveljavljanje imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet), na kar smo delodajalca že opozorili v dopisu PSS, št. 15/2021-146 z dne 18.6.2021, s katerim ste bili seznanjeni tudi člani PSS. 

Prav tako ugotavljamo, da je pomanjkljiva navedba, ki navaja, da do regresa za prehrano ni upravičen javni uslužbenec, ki je napoten na izpopolnjevanje ali usposabljanje in ima zagotovljeno brezplačno prehrano. Skladno z določbo sedmega odstavka 4. člena Aneksa h KPND ima namreč javni uslužbenec v primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Predmetno navedbo bi tako veljalo dopolniti z navedbo, da javni uslužbenec ni upravičen do regresa za prehrano, v kolikor zagotovljeno brezplačno prehrano tudi koristi. V nasprotnem primeru je do regresa za prehrano (kljub zagotovljeni brezplačni prehrani) upravičen. 

Glede na to, da v notranje organizacijskih enotah že poteka vročanje zadevnih sklepov predlagamo, da vsi, ki ste vročitev  sklepov že podpisali,  v namen zavarovanja svojih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, skladno  s pravnim poukom v roku 8 dni od vročitve sklepa (torej od podpisa vročilnice) podate pisno pritožbo pri predstojniku, ki je sklep izdal (torej  pritožbo naslovite na  MNZ oziroma na organ v sestavi – Policija oziroma IRSNZ, odvisno od tega, v katerem organu oziroma organu v sestavi ste zaposleni). 

Kot pomoč pri podaji pritožbe vam pošiljamo obrazec pritožbe v prilogi. 

Vsem zaposlenim, ki vročitve predmetnih sklepov še niste podpisali, predlagamo, da vročilnic ne podpisujete in počakate do izdaje novih oziroma nadomestnih sklepov, ki bodo v skladu z določbami Aneksa h KPND (Ur.l.RS, št. 88/2021). 

V primeru nejasnosti ali morebitnih dodatnih vprašanj smo vam na voljo na info@pss-slo.org.

Datoteke